Čistenie komínov

Najtradičnejšia kominárska práca - čistenie komínov - je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína.

Čistením sa rozumie spriechodnenie komínového prieduchu, odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu tak, aby bola dosiahnutá pôvodná svetlosť prieduchu. Takisto odstránenie sadzí z pôdnice komínového prieduchu, kontrola, poprípade spriechodnenie výpustného otvoru pre odtok kondenzátu vrátane potrubia, odpustenie kondenzátu a pod.